7 Ağustos 2009 Cuma

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Çağımızın vazgeçilmez bir parçası olarak günlük hayatımızda önemli bir yer tutan teknoloji, yukarıda da belirtildiği gibi teorik bilgi ile uygulama arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Bu bilgilerden hareketle eğitim teknolojisinin eğitim alanındaki teorik bilgiler ile eğitim uygulamaları arasındaki boşluğu doldurduğu söylenebilir. Yani eğitim teknolojisi, ilgili kuramların en etken ve olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için personel, tasarım, araç-gereç, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir sistemler bütünüdür.

Eğitim teknolojisi değişik şekillerde anlaşılmakta ve yorumlan¬maktadır. Dar anlamda eğitim teknolojisi şu şekilde tanımlanmaktadır: Teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan araç-gereçlerin tek başına yada öğretmenle birlikte öğrenme-öğretme etkinliklerinde birlikte kullanılmasıdır. Bu anlayış en gelişmiş araç-gereçlerin kullanılmasıyla eğitimde yaşanan pek çok sorunun çözülebileceği varsayımından hareket etmektedir. Bu anlayış ülkemizde de zaman zaman egemen olmuştur. Ancak bu anlayış beklenen verim artışını sağlayamamıştır. Bu anlayışın sonucu olarak şu eksiklikler öne çıkmaktadır:

1. İnsanın nasıl öğrendiği dikkate alınmadan, hangi durumlarda nasıl bir öğrenme- öğretme ortamı hazırlanmalıdır sorusuna cevap bulmadan gelişigüzel bir şekilde teknolojik kaynak ve araç-gereçler satın alınmakta ve kullanılmaktadır. Bu durumda öğrencilerin öğrenmesine yönelik beklenen verim artışı da gerçekleştirilememektedir.

2. Hangi teknolojik kaynak ve araç- gerecin hangi tür eğitsel mesajı iletmede etkili veya etkisiz olduğu belirlenip, bu kaynak ve araç-gerecin en etkili olduğu öğrenme- öğretme durumlarında kullanıma sokulması gereği dikkatlerden kaçmaktadır.

3. Eğitimde görev alan personelin eğitim teknolojisi konusunda yetiştirilmesine gerek duyulmadan teknolojik kaynakların bunların hizmetine sunulması uygulamada beklenen verimin sağlanamamasına yol açmaktadır.

4. Sistem yaklaşımı anlayışından uzak kalınarak bir öğrenme durumunda teknolojik bakımdan en gelişmiş bir aracı devreye sokmakla öğrenmenin en iyi düzeyde gerçekleşeceğini sanma, öğrenmede önemli rol oynayacak diğer öğeler üzerinde (fiziki ortam, öğretmen, yönetici vb. ) yeterince durulmama, yine beklenen verimin sağlanamamasına yol açmaktadır.

Çağdaş anlamda eğitim teknolojisi sınırlı anlamdaki eğitim teknolojisi uygulamalarında gözlenen ve yukarda sıralanan eksikliklerin giderilmesini esas alan bir anlayışı benimsemekte ve şu şekilde ifade edilmektedir:

Çağdaş eğitim teknolojisi, insanın öğrenmesi ve iletişim bilimleri alanındaki araştırma bulgularına dayanılarak yetişmiş insangücü ve insangücü dışı kaynaklardan (araç- gereçlerden) yararlanarak eğitimin özel amaçlarına götürecek öğrenme- öğretme süreçlerini sistematik biçimde tasarlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirmeye yönelik bir yaklaşımı ifade eder.

Çağdaş eğitim teknolojisi kendi başına bir bilim dalı olmamakla beraber, öğretme-öğrenme süreçlerine bilimler arası bir yaklaşımdır. Eğitimi daha bilimsel ve verimli bir duruma getirmek üzere gelişen başta iletişim ve davranış bilimler olmak üzere diğer sosyal bilimlerin verilerinden yararlanmaktadır

Eğitim teknolojisinin kullandığı teknolojiye belirli eğitsel değerler taşımaktadır. Aynı zamanda toplumun geniş bir kesimine ulaşabildiği için toplumun kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kültürel birikimlerin aktarılmasında kişisel hafızalara dayanması yerine kanıt sayılabilecek yazılı dokümanlarla bilgi edinmemiz için olanak sağlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder